Predchádzajúca spolupráca

     Mesto Stropkov a Mesto Korczyna rozvíjajú svoje partnerstvo už niekoľko rokov. Spolupráca sa rozvíja najmä na kultúrno-spoločenskej úrovni, ktorá je najlepším východiskom pre nadväzovanie kontaktov na báze podnikateľských aktivít, riešení spoločných problémov v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti, ale aj na úrovni riešení spoločných samosprávnych potrieb.

     Vzhľadom na blízkosť okresu Stropkov k regiónu Poľska sú tieto kontakty veľmi časté a intenzívne. Obe mestá každoročne  usporiadavajú tradičné jarmoky,  na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú zástupcovia remeselných združení, obchodných združení, ale aj občanov, ktorí majú nadviazané kontakty s obyvateľmi oboch miest. Každoročne sa okrem týchto uvedených  skupín obyvateľstva na rôznych poddujatiach stretávajú kultúrne súbory, ktoré prenášajú  svoje zvyky a tradície  na územie svojho partnera.


     Miasto Stropkov i Miasto Korczyna rozwijają współpracę partnerską już od kilku lat. Współpraca rozwija się w szczególności na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej, która jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia sieci na bazie działalności przedsiębiorstw, rozwiązania wspólnych problemów ekologicznych, społecznych, ale także do wspólnych rozwiązań na poziomie gminnym.

     Ze względu na bliskość powiatu Stropkov z polskim regionem kontakty te są bardzo częste i intensywne. Oba miasta corocznie organizuje tradycyjne targi, w których bierze udział duża liczba zaangażowanych przedstawicieli organizacji rzemieślniczych, związków zawodowych, ale również obywatele, którzy nawiązali kontakty z mieszkańcami obu miast. Każdego roku, oprócz wspomnianych grup społecznych na różnych imprezach spotykają się zespoły kulturalne, które przenoszą swoje obyczaje i tradycje na region swojego partnera.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *