Ciele projektu

 1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce  vďaka modernizácii kultúrnych stánkov v partnerských mestách.
 2. Vytvorenie podmienok pre ďalší rozvoj cezhraničných vzťahov v oblastiach:
  a) podpora výtvarného umenia
  b) ľudového tanca a ľudovej hudby
  c) ľudových tradícií a zvykov
  d) tradičných umeleckých výrobkov
  e) vzdelávanie poľskej a slovenskej mládeže prostredníctvom spoločných akcií ako prístup k otvorenému       spolužitiu v rámci Európy bez hraníc
 3. Kvalitnou implementáciou rozpočtových prostriekdov projektu prispieť k hospodárnemu a včasnému využitiu prostriedkov EÚ

 1. Rozwój współpracy przygranicznej dzięki modernizacji centrum kultury w miastach partnerskich
 2. Stworzenie warunków dla dalszego rozwoju stosunków przygranicznych w dziedzinach:                           a) promocja sztuki
    b) promocja tańca ludowego i muzyki ludowej
    c) propagowanie tradycji ludowych i zwyczajów
    d) tradycyjnych wyrobów sztuki
    e) kształcenie młodzieży polskiej i słowackiej poprzez wspólne działania, takie jak dostęp do otwartego           współistnienia w Europie bez granic
 3. Poprzez realizowanie na wysokim poziomie budżetu ze środków projektu przyczynić się do ekonomicznego i terminowego wykorzystania środków unijnych.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *