Popis projektu

     Partnerské mestá sa nachádzajú v prihraničnom regióne, ktorý je bohatý na tradičný folklór a udržiavanie tradícií. Mesto Stropkov, ako vedúci partner projektu má dlhoročné vzťahy s mestom Korczyna. V dlhšom časovom horizonte spolupracujú obidvaja partneri aj s inými partnerskými mestami. Vzhľadom na charakter tejto výzvy pristúpili k formulovaniu spoločných cieľov, ktorými je  ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce a revitalizácia kultúrnej infraštruktúry v oboch mestách.

     Mesto Stropkov disponuje kultúrnym stánkom, ktorý je v súčasnosti aktívne využívaný na organizovanie rôznych podujatí poriadaných mestom, ale aj inými  spoločenskými organizáciami v meste. Dôraz je kladený na podporu  výtvarného umenia, bábkového divadla, podpora folklórnych súborov, ako aj rozvoj vzájomných družobných vzťahov najmä v prihraničných regiónoch. Budova domu kultúry je však v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave. Jeho rekonštrukcia v rámci projektu sa zameriava najmä na zlepšenie architektonického vzhľadu, opravu strechy, zateplenie objektu prostredníctvom výmeny okien a zatepľovacieho systému, ako aj jeho vybavenie novou ozvučovacou a osvetľovacou technikou a bezbariérovú úpravu exteriéru a interiéru.

     Realizácia daných aktivít povedie k lepším podmienkam spolupráce, ktorú budú partneri deklarovať realizáciou  neinvestičných aktivít, ktoré sú zamerané na organizovanie konferencie na tému rozvoja vzájomných vzťahov, stanovenia priorít a vízie ďalšej vzájomnej spolupráce a tematickým zameraním na rozvoj  výtvarného umenia na oboch stranách, pretože vyjadrenie umenia v obrazoch nepotrebuje slová, prekonáva všetky jazykové bariéry a dáva možnosť nahliadnuť  do sveta autorov, ktorí tvoria v určitom časovom a priestorovom horizonte. Podobný charakter hlavnej aktivity má aj kultúrny stánok v meste Korczyna. So zámerom zintenzívnenia vzájomných partnerských vzťahov vyvstala požiadavka modernizácie tohto kultúrneho stánku, aby sa partnerstvo mohlo rozvíjať  ešte intenzívnejšie a jeho aktivity boli umiestnené v zodpovedajúcom zariadení pre umelecké a spoločenské podujatia.  Prostredníctvom zvýšenia úrovne kultúrnej infraštruktúry sa môže toto partnerstvo rozšíriť aj do iných oblastí, najmä do oblasti podnikateľskej  sféry. Takáto podpora spoločných záujmov povedie k zvýšeniu atraktívnosti oboch miest,  ponúkne lepšie podmienky pre vytváranie partnerstiev medzi mladými ľuďmi a  neziskovými organizáciami pôsobiacimi na území mesta.


     Miasta partnerskie znajdują się w bogatym folklorystycznie i podtrzymującym tradycje regionie przygranicznym. Miasto Stropkov jako partner główny projektu utrzymuje długotrwałe kontakty z miastem Korczyna. W dłuższej perspektywie czasowej, partnerzy współpracują także z innymi miastami partnerskimi. Ze względu na charakter niniejszego zaproszenia przystąpili do formułowania wspólnych celów, takich jak dalszy rozwój wzajemnej współpracy i rewitalizacja infrastruktury kulturalnej obu miast.

  Miasto Stropkov dysponuje centrum kulturalnym, które jest obecnie aktywnie wykorzystywane do organizacji różnych imprez organizowanych przez miasto, ale także przez inne organizacje społeczne w mieście. Nacisk kładzie się na promocję sztuki, teatru lalkowego, wsparcie zespołów ludowych, jak również rozwój wzajemnych stosunków, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Budynek domu kultury jest obecnie w złym stanie technicznym. Jego rekonstrukcja w ramach projektu koncentruje się na poprawie wyglądu architektonicznego, naprawie dachu, izolacji termicznej budynku poprzez wymianę okien i systemu ogrzewania, jak również na nowym systemie nagłaśniającym i sprzęcie oświetleniowym oraz dostosowaniu wnętrza oraz dostępu z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych. Realizacja tych działań przyczyni się do poprawy warunków współpracy, którą będą partnerzy deklarować poprzez realizację działań pozainwestycyjnych mających na celu zorganizowanie konferencji na temat rozwoju wzajemnych stosunków, ustalania priorytetów i wizji dalszej współpracy i tematycznego nacisku na rozwój sztuki pięknej po obu stronach.

     Ponieważ wyrażanie sztuki za pośrednictwem obrazów nie potrzebuje słów, pokonuje wszelkie bariery językowe i daje wgląd w świat autorów, którzy tworzą w określonym horyzoncie czasowym i przestrzennym. Podobny charakter do działalności głównej ma także centrum kulturalne znajdujące się w mieście Korczyna. W celu wzmocnienia wzajemnego partnerstwa zaistniał wymóg modernizacji tego centrum kulturalnego, tak by partnerstwo mogło rozwijać jeszcze się bardziej, a jego przedsięwzięcia były umieszczone w odpowiednich miejscach nadających się na imprezy artystyczne i społeczne. Podnosząc poziom infrastruktury kulturalnej, współpraca ta może być rozszerzona na inne obszary, w szczególności w obszarach działalności gospodarczej. Takie wsparcie wspólnych interesów zwiększy atrakcyjność obu miast, zaoferuje lepsze warunki do tworzenia partnerstwa między młodymi ludźmi i organizacjami non-profit działających na terenie miasta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *