Základné informácie

Európska územná spoluprácaEuropejska Współpraca Terytorialna
Program cezhraničnej spolupráceProgram Współpracy Transgranicznej
Poľská republika-Slovenská republikaRzeczpospolita Polska-Republika Słowacka
2007-2013

Názov projektu / Nazwa projektu:
STRETNUTIE KULTÚR KARPATSKÉHO POHORIA / NA STYKU KULTUR POGÓRZA KARPACKIEGO

Prioritná os / Oś priorytetowa:
Sociálny a ekonomický rozvojRozwój społeczno-gospodarczy

Oblasť podpory / Temat osi priorytetowej:
Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstvaOchrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Vedúci partner – žiadateľ / Partner Wiodący – Wnioskodawca:
MESTO STROPKOVMIASTO STROPKOV
Slovenská republika / Republika Słowacka
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

Projektový partner / Partner Projektu:
Gmina Korczyna
Rzeczpospolita Polska/ Poľsko
Rynek 18 A
38-420 Korczyna

Celková hodnota projektu (oprávnené + neoprávnené náklady) / Wartość całkowita projektu (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne):
958 615,80 € (Stropkov: 701 329,80 €, Korczyna: 257 286,00 €)
– z toho 15% tvorí spolufinancovanie – vlastný vklad partnerov projektu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *