Rok 2015

Projekt bol úspešne ukončený v marci 2015. Jeho realizáciou sa vzájomne prepojili dva susedské regióny a prostredníctvom kultúrnych a umeleckých vzťahov sa položili základy na ďalší rozvoj spolupráce na báze obchodu, podnikania a tým aj rozvoja a zvyšovania konkurencieschopnosti územia oboch krajín. Všetky plánované aktivity, vrátane investičných, mali za úlohu podkresliť spoločné elementy kultúrneho dedičstva, napomôcť k výmene informácií a zámerov medzi partnermi a všetky tieto spoločné kroky viedli k upevneniu ďalšej spolupráce na tomto území.
Vďaka realizácii projektových investícií sa podarilo zintenzívniť spoluprácu medzi partnerskými mestami a takisto zvýšiť vzájomné povedomie širokej verejnosti v rámci oboch partnerských miest. Jednotlivé aktivity smerovali k upevneniu partnerstva cezhraničnej spolupráce Stropkova a Korczyny. Vďaka sérii realizovaných podujatí sme zdôraznili rozmer a vyzdvihli význam cezhraničnej spolupráce dvoch miest zo Slovenska a Poľska.
Projekt mal pozitívny vplyv aj na dlhoročné partnerstvo oboch miest. Tie spolupracujú dlhodobo, o čom svedčia rôzne aktivity, ktoré obaja partneri usporiadali už v predchádzajúcom období. Realizáciou aktivít projektu sa zvýšili možnosti nových foriem spolupráce, vytvorili sa podmienky pre stretávanie sa širšieho okruhu ľudí v rámci rôznych záujmových skupín a najmä sa vytvorili dôstojné podmienky pre šírenie kultúry a zvyklostí oboch susedských národov.
Všetky ciele, ktoré si obaja partneri vytýčili v projekte, boli realizáciou aktivít projektu naplnené.            Jednalo sa o:
1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce vďaka modernizácii kultúrnych stánkov v partnerských mestách;
2. vytvorenie podmienok pre ďalší rozvoj cezhraničných vzťahov v oblastiach: a) podpora výtvarného umenia, b) ľudového tanca a ľudovej hudby, c) ľudových tradícií a zvykov, d) tradičných umeleckých výrobkov, e) vzdelávanie poľskej a slovenskej mládeže prostredníctvom spoločných akcií ako prístup k otvorenému spolužitiu v rámci Európy bez hraníc.
3. kvalitnou implementáciou rozpočtových prostriedkov projektu prispieť k hospodárnemu a včasnému využitiu prostriedkov EÚ.
Naplnenie cieľov:
Prvý a druhý cieľ bol dosiahnutý prostredníctvom dlhoročnej kultúrno-spoločenskej spolupráce oboch partnerov, ktorá realizáciou aktivít (investičných a neinvestičných, ktoré sú popísané vyššie) nadobudla kvalitnejšiu úroveň.
Tretí cieľ: Finančné prostriedky, ktoré partneri získali boli zužitkované v súlade so zmluvou, v súlade s princípmi účelnosti, hospodárnosti a požadovanými kvalitatívnymi parametrami, pričom bolo dodržané aj časové hľadisko stanovené harmonogramom projektu a zmluvnými požiadavkami.
Kultúrne stredisko v Stropkove slúži širokej verejnosti. Organizujú sa tu kultúrne podujatia, jazykové kurzy, umelecké súťaže, divadelné predstavenia a nácviky folklórnych súborov. Pravidelne sa tam organizujú prehliadky amatérskych umelcov, fotografov, menšinovej kultúry a sídlia tu aj súbory pracujúce pod Odborom školstva mestského úradu. Po rekonštrukcii je kinosála využívaná aj na premietanie domácej a zahraničnej filmovej produkcie. Veľký dôraz je kladený na cezhraničný charakter a preto sa zintenzívnila spolupráca s partnerskými mestami z Poľska v oblasti kultúry. V uplynulom období sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo viacero podujatí zameraných na prezentáciu poľskej kultúry a umenia (fotografického, výtvarného).
Miestnosti Zámočku Szeptyckých v Korczyne sú určené na kultúrnu činnosť vykonávanú Gminným kultúrnym strediskom v Korczyne. Konajú sa tu vyučovania hudby (hra na gitaru, klavír, bicích nástrojoch a vyučovanie spevu), výtvarnej výchovy, umelecké súťaže (recitátorské, výtvarné, hudobné), príležitostné stretnutia (jubilejné, sviatočné, prednášky atď.), ako aj iné pravidelné stretnutia (z cyklu stretnutí s nadšencami). Tiež umelecké stretnutia skupiny obradového folklóru. V troch miestnostiach zámočku funguje galéria, v ktorej sa pravidelne organizujú výstavy výtvarného umenia, sochárstva, fotografií a iných umení. Na námestí pred budovou zámočku sa každoročne organizuje regionálna prehliadka ľudových piesní a hudby KROPA v Korczyne. Svoje sídlo majú tu tiež spoločenské organizácie pôsobiace na území Korczyny, ako napr.: Klub seniora a Krúžok vidieckych gazdiniek v Korczyne. Niektoré z vyššie uvedených predsavzatí majú cezhraničný charakter a organizujú sa v spolupráci so slovenským partnerom.
V roku 2016 sa plánujú 2 výstavy slovenských výtvarníkov v galérii Zámočku Szeptyckých v Korczyne.
Udržateľnosť projektu:
Výsledky projektu sú udržateľné v celom rozsahu, nakoľko obe samosprávy v minulosti prevádzkovali obe budovy a ich rekonštrukciou došlo k modernizácii a tým aj naplneniu kultúrno-spoločenských potrieb obyvateľstva oboch samospráv. Vzhľadom na fakt, že obe samosprávy disponujú vlastným vyrovnaným rozpočtom, je predpoklad trvalej finančnej udržateľnosti projektu. Programový rozpočet zaručuje transparentnosť existencie zdrojov na dlhšie obdobie. Obaja partneri sa zaoberajú výkonom samosprávnych funkcií, kde patrí aj rozvoj kultúry a podpora aktivít v kultúrnej sfére.
Obaja partneri disponujú dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti, ktorej sa projekt týka, dlhou a plodnou spoluprácou, dostatočným zázemím, dostatočne skúseným a odborným personálom, čo vytvára vysoký predpoklad udržateľnosti výsledkov projektu. Na týchto pevných základoch chcú obaja partneri (ako družobné, partnerské samosprávy) ďalej úspešne rozvíjať vzájomnú spoluprácu na kultúrno-spoločenskej úrovni.
 
Wpływ transgraniczny projektu:
Poprzez realizację złożonego projektu zostali wzajemnie połączone dwa sąsiadujące regiony i pośrednictwem stosunków w dziedzinie kultury i sztuki położono podwaliny dla dalszego rozwoju współpracy na bazie handlu, biznesu i takim czynem również rozwoju i podnoszenia konkurencyjności obszaru obydwóch państw. Wszystkie planowane działania, w tym inwestycyjne, miały na celu podkreślić wspólne elementy dziedzictwa kulturowego, okazywać pomoc do wymiany informacji i dążeń pomiędzy partnerami i wszystkie te wspólne kroki prowadzili do wzmocnienia dalszej współpracy na tych terenach. Dzięki realizacji inwestycji w ramach projektu udało się uintensywnić współpracę pomiędzy miastami partnerskimi i również powiększyć wzajemną świadomość szerokiego grona publiczności w ramach obydwóch miast partnerskich. Poszczególne działania prowadzili do wzmocnienia partnerstwa współpracy transgranicznej Stropkova i Korczyny. Dzięki cyklu przeprowadzonych wydarzeń akcentowaliśmy rozmiar oraz podnieśliśmy znaczenie współpracy transgranicznej dwóch miast ze Słowacji i Polski.
Oddziaływanie na partnerstwo:
Kontakty partnerskie obydwóch miast są długoletnie, o czym świadczą różne działania, które obaj partnerzy przeprowadzili już w poprzednim okresie. Poprzez realizację działań projektu podnieśli możliwości nowych form współpracy, stworzyły warunki dla spotykania szerszego grona ludzi w ramach różnych grup zainteresowań i zwłaszcza stworzyły godne warunki dla poszerzania kultury i zwyczajów obydwóch sąsiadujących narodów.
Osiągnięte cele projektu:
Wszystkie cele, które obydwa partnerzy wyznaczyły w projekcie, poprzez realizację działań projektu wypełniono. Chodzi o:
  1. Rozwój współpracy transgranicznej dzięki modernizacji ośrodków kultury w miastach partnerskich;
  2. Stworzenie warunków dla dalszego rozwoju stosunków transgranicznych w dziedzinach: a) wsparcie sztuki plastycznej, b) tańca ludowego i muzyki ludowej, c) tradycji ludowych i zwyczajów, d) tradycyjnych wyrobów artystycznych, e) edukacja młodzieży polskiej i słowackiej pośrednictwem wspólnych imprez jak dostęp do otwartego współżycia w ramach Europy bez granic.
  3. Poprzez jakościowe wdrażanie środków budżetowych projektu przyczynić się do gospodarnego i terminowego wykorzystania środków UE.
Wypełnienie celów:
Pierwszy i drugi cel został osiągnięty pośrednictwem długoletniej współpracy kulturalno-społecznej obydwóch partnerów, która poprzez realizację działań (inwestycyjnych oraz nie inwestycyjnych, które opisano wyżej) uzyskała poziom powiększonej jakości.
Trzeci cel: środki finansowe, które partnerzy otrzymali wykorzystano zgodnie z umową, zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i wymaganymi parametrami jakości, przy czym zostało zachowana również kwestia czasu – ustalona poprzez harmonogram projektu i wymogi umowy.
Centrum Kultury w Stropkove służyć społeczeństwu. Są tam imprezy kulturalne, kursy językowe, konkursy artystyczne, spektakle teatralne i próby folkloru. Regularnie organizowane są tours amatorskich artystów, fotografów, kultury mniejszościowe i jest siedzibą zespólow, działająca w ramach Departamentu Edukacji Administracji Miejskiej. Po rekonstrukcji kina również wykorzystywane do badań przesiewowych krajowych i zagranicznych produkcjach filmowych. Duży nacisk kładzie się na transgraniczny charakter, a zatem zintensyfikować współpracę z miastami partnerskimi w Polsce w dziedzinie kultury. W poprzednim okresie, w centrum kultury, szereg imprez mających na celu promowanie polskiej kultury i sztuki.
Pomieszczenia Dworu Szeptyckich w Korczynie przeznaczone są na działalność kulturalną prowadzoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Prowadzone są obecnie następujące przedsięwzięcia zajęcia muzyczne (z nauką gry na gitarze, pianinie, perkusji oraz zajęcia wokalne), zajęcia plastyczne, konkursy artystyczne (recytatorskie, plastyczne, muzyczne), spotkania okolicznościowe (rocznicowe, świąteczne, odczyty, itp.) oraz inne spotkania cykliczne (z cyklu spotkań z ludźmi z pasją), zajęcia artystyczne grupy obrzędowej. W trzech pomieszczeniach dworu funkcjonuje galeria, w której cyklicznie organizowane są wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii oraz innych form artystycznych. Na placu przed budynkiem dworu organizowanych jest coroczny regionalny Przegląd Pieśni i muzyki Ludowej KROPA w Korczynie. Swoją siedzibę mają tutaj także organizacje społeczne działające na terenie Korczyny, takie jak: Klub Seniora oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Korczynie. Niektóre z powyższych przedsięwzięć mają charakter transgraniczny i organizowane są przy współpracy z partnerem słowackim. W roku 2016 planowane są 2 wystawy artystów słowackich w galerii Dworu Szeptyckich w Korczynie.
Trwałość projektu:
Rezultaty projektu są trwale w całym zakresie, ponieważ oba samorządy w przeszłości eksploatowali obydwa budynky i poprzez ich remont doszło do modernizacji i tym samym do wypełnienia potrzeb kulturalno-społecznych ludności obydwóch samorzadów. Ze względu na fakt, że obydwa samorządy posiadają własny zbilansowany budżet, jest założenie trwalej finansowej trwalości projektu. Budżet Programu zapewnia przezroczystość istnienia środków po dłuższy czas. Obaj partnerzy zajmują się wykonywaniem funkcji samorządowych, do których należy również rozwój kultury i wsparcie działań w sferze kultury.
Obydwa partnerzy dysponują dostatecznym doświadczeniem w danym zakresie, którego projekt dotyczy, długofalową i owocową współpracę, dostatecznym zapleczem, wystarczająco doświadczonym i zawodowym personelem, co stwarza istotne założenie trwałości rezultatów projektu. Na tych mocnych podwalinach pragną obydwa partnerzy (jak partnerskie samorządy) dalej skuteczne rozwijać wzajemną współpracę w zakresie kulturalno-społecznym.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *